Vårt arbeid

SOMTO er en norsk stiftelse som jobber for å sikre utdannelse og trygge levevilkår
for de mest trengende barn i Afrika. Arbeidet vårt baserer seg på frivillig
engasjement. Ingen mottar vederlag for å jobbe for SOMTO. Vi støtter og
gjennomfører prosjekter til gavn for de som trenger en utstrakt hånd.
Vi vektlegger å støtte grupper der resultater av innsatsen gir størst gevinst for
deltakerne. Vi prioriterer innsatsen for de med ulike funksjonsnedsettelser, samt de
deler av barn og unge som ikke har muligheter for utdannelse og en trygg oppvekst.
Vi ønsker å utvikle samarbeidet mellom oss i SOMTO gjennom aktiv deltakelse i
prosjektene. Norske deltakere er derfor med i de fleste engasjementene.

SOMTO ble formelt startet i 2016, men Karoline Aadland startet opp arbeidet allerede
i 2012. Siden den gang har stiftelsen vært involvert i mange ulike prosjekter. Vi har
faste støtteordninger tilknyttet Childrock School i Mukuruslummen i Nairobi og flere
enkeltstående prosjekter i andre afrikanske land. Den økte aktiviteten er gjort mulig
gjennom engangsstøtte fra en amerikansk stiftelse og mottak en større donasjon fra
en norsk giver i 2023. Donasjonen er innsatt i ulike fonds. Årlig utbytte vil sikre
grunnlag for den videre drift av SOMTO. SOMTO er selvsagt fortsatt avhengig av
støtte fra de som støtter oss med bidrag til våre faste engasjementer.

SOMTO er engasjert i følgende pågående prosjekter:

SOMTO sitt arbeid i Kenya:

 • Teachers Teachers allowances, feeding-program og støtte til skolemateriell ved
  Childrock.
 •  High School Girls programmet. Kvalifiserte jenter blir sponset av bedrifter og
  privatpersoner.
 •  Et nytt «Eye-care»-prosjekt vil bli gjennomført i 2024. Dette prosjektet har til hensikt
  å kartlegge øyehelse til befolkningen i slummene og på landsbygden. Målet er å
  forebygge at barn som står i fare for å miste synet ikke gjør det. SOMTO skal
  gjennomføre dette prosjektet i samarbeid med ledere i Nairobislummen, lokale
  helsemyndigheter, Blindeforbundet i Afrika m.fl. Dette er et større prosjekt som vil
  omfatte flere tusen undersøkelser og øyehelsetiltak i befolkningsgrupper uten tilgang
  til slike helsetjenester.
 •  Kompetanse-prosjekt for lærere rettet mot barn med funksjonsnedsettelser. Kurs for
  personer med ulike funksjonsnedsettelser og deres hjelpere.
 • Kvinnehelseprosjektet. Prosjektet har vist seg meget vellykket i 2023. Et utvidet prosjekt for 2024 med fokus på å gi kvinner en grunnleggende forståelse for egen utvikling og styring av økonomi er planlagt.
 • Finansiell støtte til utvidelse av Childrock skolen. En ny etasje skal bygges ved denne.
 • Støtte til Living School prosjektet i Malawi
 • Bistand til gjenstående oppgaver i Etiopia

Gjennomførte Somto-prosjekter

 • Kvinnehelseprosjekt. Mer enn 200 jenter og kvinner har fått
  grunnleggende opplæring og kunnskaper om å ta ansvar for egen
  økonomi.
 •  Øyehelseprosjektet. Nær 2000 barn og unge har fått sjekket synet sitt. 100
  er operert. 550 har fått briller og andre synshjelpemidler.
 • Vannprosjekt i Kisii: Prosjektet startet opp i januar 2022. Borehull etter
  hygienisk vann er drillet og vannrør ledet til vanntårn. Anlegget dekker
  behovet for 1000 boenheter.
 • Strøm-prosjektet: Finansiering av tilførsel av strøm og elektrisk anlegg til
  Childrock skolen. Læremiljø, bruk av nye pedagogiske verktøy og
  lekselesing ble dramatisk forbedret.
 • Rentvann-prosjekt: Prosjektet sikret tilgang til hygienisk vann på Childrock
  skolen. Matlaging, bruk av vannklosett og dusj og tilgang på rent
  drikkevann ble derved sikret.
 • Støtte til brannofre: Prosjektet bidro til gjenoppbygging av mange av de
  400 boenheter i Mukuruslummen som brente ned i 2021.
 •  Kjøp av læremidler som pulter, skolebøker m.m. til elever ved Childrock
  skolen etter myndighetenes Covid-pålegg. Alle lovpålagte krav til skolen er
  gjennom dette møtt.
 •  Støtte til flomofre: Flomprosjektet skal sikre gjenoppbygging av
  infrastruktur og boenheter rundt skolen, samt hjelpe beboere med nye
  bosteder som følge av bygging av vei i slumområdet. Støtte til
  gjenopprettelse av bro etter flomskade.

Disse prosjektene er gjort mulige gjennom støtte fra våre bidragsytere.

SOMTO sine aktiviteter i Etiopia:
– Bistand til foreldreløse
– Bistand til enker og andre nødlidende 
– Bidrar til utdannelse og opplæring av arbeidsledige ungdom (arbeidstrening)

Prosjektene startet opp 2022 etter at alle myndighetstillatelser var innhentet.
Prosjektene finner sted i relativt trygge områder i sør og i hovedstaden Addis.
Behovet for slike tiltak er sterkt økende. Prosjektet vil bli avsluttet i 2024.

SOMTO sitt engasjement i Malawi:
– Vi er involvert i skoleprosjekt med fokus på bærekraft/hvordan være
selvdrevet: Prosjektet skal utføres i samarbeid med UNICEF og har klare
målsetninger for å dokumentere Karolines tidligere innsats. Prosjektet er
direkte basert på det Karoline jobbet med som intern hos UNICEF i 2017.

Opplegget har et betydelig gjenbrukspotensiale i rurale områder i Afrika.
Prosjektet startet i 2021 og videreføres også i 2024. Vår styreleder skal
besøke prosjektet i februar 2024. 

De igangværende prosjektene er muliggjort gjennom støtte fra våre mange givere og
med støtte fra det amerikanske fondet som SOMTO etter søknad fikk støtte fra.

Kontakt oss

Addresse

Sælenveien 91, 5143 Bergen

E-post

post@somto.no

Ring oss

906 20 255