Vårt arbeid

SOMTO er en norsk minnestiftelse som jobber på grasrota for å sikre utdanning og trygge levevilkår for underpriviligerte barn i Afrika. Arbeidet vårt baserer seg på frivillig engasjement. Ingen mottar vederlag for å jobbe for SOMTO. Vi støtter og
gjennomfører egne prosjekter til gavn for de som trenger en utstrakt hånd.

SOMTO ble formelt startet i 2016, men Karoline Aadland startet opp arbeidet allerede i 2012. Siden den gang har stiftelsen vært involvert i mange prosjekter. Vi har faste støtteordninger tilknyttet Childrock School i Mukuruslummen i Nairobi, og flere enkeltstående prosjekter i andre afrikanske land. Den økte aktiviteten er gjort mulig gjennom engangsstøtte fra en amerikansk stiftelse og støtte fra flyprodusenten til etterlatte etter flyulykken i Etiopia i 2019. SOMTO er selvsagt avhengig av støtte fra de som støtter oss med bidrag til våre faste engasjementer.

Utførte SOMTO-prosjekter:

 • Strøm-prosjektet: Finansiering av tilførsel av strøm og elektrisk anlegg til Childrock skolen. Læremiljø, bruk av nye pedagogiske verktøy og lekselesing ble dramatisk forbedret.
 • Rentvann-prosjekt: Prosjektet sikret tilgang til hygienisk vann på Childrock skolen. Matlaging, bruk av vannklosett og dusj og tilgang på rent drikkevann ble derved sikret.
 • Støtte til brannofre: Prosjektet bidro til gjenoppbygging av mange av de 400
  boenheter i Mukuruslummen som brente ned i 2021.
 • Kjøp av læremidler som pulter, skolebøker m.m. til elever ved Childrock skolen etter myndighetenes Covid-pålegg. Alle lovpålagte krav til skolen er gjennom dette møtt.
 • Støtte til gjenopprettelse av bro etter flomskade.

Disse prosjektene er gjort mulige gjennom støtte fra våre bidragsytere. 

SOMTO er engasjert i følgende pågående prosjekter:

SOMTO sitt arbeid i Kenya:

 • «Eye-care»-prosjektet i Nairobi: Dette prosjektet har til hensikt å kartlegge øyehelse til hele befolkningen i slummene. Målet er å forebygge at barn som står i fare for å miste synet ikke gjør det. SOMTO skal gjennomføre dette prosjektet i samarbeid med ledere i Nairobislummen, lokale helsemyndigheter,
  Blindeforbundet i Afrika m.m. Den første fasen av prosjektet vil bli iverksatt 1. og 2. juli 2021, mens hovedprosjektet ble utført 2. oktober. 1660 er testet og nær 100 er foreløpig operert. Prosjektet videreføres i 2022. 
 • Støtte til flomofre: Det pågående flomprosjektet skal sikre gjenoppbygging av
  infrastruktur og boenheter rundt skolen, samt hjelpe beboere med nye bosteder som følge av bygging av vei i slumområdet.
 • Vannprosjekt i Kisii: Prosjektet startet opp i januar 2022. Borehull etter hygienisk vann skal drilles og vannrør ledes til vanntårn. Anlegget skal dekke behovet for
  1000 boenheter.
 • Kompetanse-prosjekt for lærere rettet mot barn med funksjonsnedsettelser.
 • Opplæringsprosjekt for sosialarbeidere i slumområdene for håndtering av barn
  med funksjonsnedsettelser.

SOMTO sine aktiviteter i Etiopia:

 • Bistand til foreldreløse
 • Bistand til enker og andre nødlidende 
 • Bidrar til utdannelse og opplæring av arbeidsledige ungdom (arbeidstrening)

Prosjektene startet opp 1. oktober 2021 etter at alle myndighetstillatelser var innhentet. Prosjektene finner sted i relativt trygge områder i sør og i hovedstaden Addis. Behovet for slike tiltak er sterkt økende.

SOMTO sitt engasjement i Malawi:

 • Vi er involvert i skoleprosjekt med fokus på bærekraft/hvordan være selvdrevet: Prosjektet skal utføres i samarbeid med UNICEF og har klare målsetninger for å dokumentere Karolines tidligere innsats. Prosjektet er direkte basert på det Karoline jobbet med som intern hos UNICEF i 2017. Prosjektet har et betydelig gjenbrukspotensiale i rurale områder i Afrika. Prosjektet startet i 2021 og videreføres i 2022. 

De igangværende prosjektene er muliggjort gjennom støtte fra våre mange givere og med støtte fra det amerikanske fondet som SOMTO etter søknad fikk støtte fra.

Kontakt oss

Addresse

Sælenveien 91, 5143 Bergen

E-post

post@somto.no

Ring oss

906 20 255